top of page
Fotografija - Dekan Ahic.jpg
Prof. dr Jasmin Ahić
 
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Izuzetno mi je zadovoljstvo što vam se mogu obratiti u povodu pokretanja još jednog programa cjeloživotnog učenja koji realizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. „Zimska škola  -  Obrada lica mjesta krivičnog djela“ je program necikličnog oblika obrazovanja, prvenstveno namijenjen stručnjacima, profesionalcima, koji obavljaju složene poslove u istragama krivičnih djela.


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ovaj program realizira u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te će se ciljana specijalistička obuka iz ove oblasti provoditi upravo sa djelatnicima ovog ministarstva, imajući u vidu značaj kontinuiranog usavršavanja i posebne edukacije kadra upravo na polju obrade lica mjesta krivičnog djela, a sve u cilju kvalitetnog vršenja uviđaja i provođenja istraga.


Ovom edukacijom želimo dati naš doprinos unaprjeđenju postojećih znanja istražitelja krivičnih djela, a vjerujemo i usvajanju novih znanja i vještina koje se odnose na postupanja kod obrade lica mjesta krivičnog djela.  Uvjereni smo da će i ovaj program polučiti uspjeh u realizaciji, na zadovoljstvo polaznika, te da je ova Zimska škola samo početak daljeg specijalističkog usavršavanja istražitelja Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, već i šire.

Prof. dr Muamer Kavazović
 
Voditelj ljetne škole

Forenzička – kriminalističko - tehnička obrada lica mjesta, zakonski definisana kao uviđaj, predstavlja jedan od najvažnijih dijelova svakog istražnog postupka. Ove aktivnosti, bi se trebale provesti u skladu sa odgovarajućim zakonskim odrebama i stručnim procedurama. Definisana na taj način, ova djelatnost ima nezamjenjivu ulogu u lancu postupanja s dokaznim materijalom, odnosno općenito dokaznom postupku. Svaka pojedinačna akcija bilo kojeg pojedinca u tom lancu postupanja koja nije učinjena na zakonit način i uz poštivanje odgovarajući stručnih protokola i procedura može dovesti do narušavanja samog dokaznog postupka.


Ova ljetna škola, predstavlja uvod u jako široku oblast koja se tiče istrage lica mjesta nekog kriminalnog događaja. Svrha ove ljetne škole je da polaznicima da elementarna kriminalistička znanja u konkretnim aktivnostima koje se, potencijalno, mogu provoditi na licu mjesta. Ona nije koncipirana kao kompletna obuka, ali kroz odgovarajuće module, predstavlja kvalitetan osnov za podizanje nivoa znanja stručnjaka koji se već bave ovom vrstom posla, a daje sasvim dovoljno informacija i početnicima. Ova oblast je zbog stalnog napretka nauke i tehnike uvijek „živa“ i u tom smislu je potrebno takvu vrstu napretka i adekvatno pratiti kroz usvajanje novih tehnika i načina postupanja na licu mjesta. U tom pravcu je program ove ljetne škole i osmišljen te na odgovarajući način pokušava povezati već „klasične“ vještine poput daktiloskopije sa onim „modernim“ kao što su: DNA analiza i digitalna forenzika.


Cilj ove ljetne škole je da polaznici usvoje osnovna znanja o pravilnom načinu postupanja sa pojedinim vrstama tragova koji se potencijalno mogu naći na licu mjesta (a što je i razrađeno kroz odgovarajuće Module) kako bi se, u konačnici, mogućnost grešaka koje se odnose na postupanje s potencijalnim dokaznim materijalom svela, barem,  na najmanju moguću mjeru.


Kao Voditelj ove ljetne škole uvjeren sam da ćemo, na obostrano zadovoljstvo, ispuniti ciljeve i izvršiti zadatke koji su postavljeni pred nas i time nastaviti naš put ka kvalitetnoj funkcionalnoj i usmjerenoj edukaciji koje programi Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nude.

bottom of page