Prof. Dr. Nedžad Korajlić
 
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Poštovani polaznici „Ljetne škole – Obrada lica mjesta krivičnog djela“

 

Izuzetno mi je zadovoljstvo što vam se mogu obratiti u povodu pokretanja još jednog programa cjeloživotnog učenja koji realizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. „Ljetna škola  -  Obrada lica mjesta krivičnog djela“ je program necikličnog oblika obrazovanja, prvenstveno namijenjen stručnjacima, profesionalcima, koji obavljaju složene poslove u istragama krivičnih djela.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ovaj program realizira u partnerstvu sa Ministarstvima unutrašnjih poslova, te će se ciljana specijalistička obuka iz ove oblasti provoditi upravo sa djelatnicima ovog ministarstva, imajući u vidu značaj kontinuiranog usavršavanja i posebne edukacije kadra upravo na polju obrade lica mjesta krivičnog djela, a sve u cilju kvalitetnog vršenja uviđaja i provođenja istraga.

Istraga krivičnih djela je izuzetno kompleksna, složena i visoko sofisticirana oblast, čiji je nosilac prvenstveno čovjek. Srž kriminalističkog istraživanja je otkrivanje novoga, odnosno nepoznatog, a ta je aktivnost obilježena istovremenom simultanom i sukcesivnom primjenom spoznajnih funkcija: promatranja, mišljenja i prakse. Kriminalističko istraživanje odvija se na dva različita načina: poduzimanjem neformalnih (operativnih) i formalnih (procesnih) mjera i radnji, a istražitelji moraju biti temeljno upoznati sa krivičnim djelima i njihovim elementima, informacijama o „modus operandi“ (MO), glavnim ciljevima istrage, osnovnim funkcijama istražitelja, i odnosu istražitelja sa drugim osobama, ovlaštenim službenim licima, policijskim službama i raznim agencijama. Istražitelji ne rade u vakuumu, ali moraju paziti na zakonske procedure. Oni također moraju razumjeti zakon koji se odnosi na slučaj i koji određuje okvire unutar kojih će se vršiti istražni proces.

Ovom edukacijom želimo dati naš doprinos unaprjeđenju postojećih znanja istražitelja krivičnih djela, a vjerujemo i usvajanju novih znanja i vještina koje se odnose na postupanja kod obrade lica mjesta krivičnog djela.  Uvjereni smo da će i ovaj program polučiti uspjeh u realizaciji, na zadovoljstvo polaznika, te da je ova Ljetna škola samo početak daljeg specijalističkog usavršavanja istražitelja, ne samo u Unsko-sanskom kantonu, već i šire.

Doc. dr. Muamer Kavazović
 
Voditelj ljetne škole

Forenzička – kriminalističko - tehnička obrada lica mjesta, zakonski definisana kao uviđaj, predstavlja jedan od najvažnijih dijelova svakog istražnog postupka. Ove aktivnosti, bi se trebale provesti u skladu sa odgovarajućim zakonskim odrebama i stručnim procedurama. Definisana na taj način, ova djelatnost ima nezamjenjivu ulogu u lancu postupanja s dokaznim materijalom, odnosno općenito dokaznom postupku. Svaka pojedinačna akcija bilo kojeg pojedinca u tom lancu postupanja koja nije učinjena na zakonit način i uz poštivanje odgovarajući stručnih protokola i procedura može dovesti do narušavanja samog dokaznog postupka.


Ova ljetna škola, predstavlja uvod u jako široku oblast koja se tiče istrage lica mjesta nekog kriminalnog događaja. Svrha ove ljetne škole je da polaznicima da elementarna kriminalistička znanja u konkretnim aktivnostima koje se, potencijalno, mogu provoditi na licu mjesta. Ona nije koncipirana kao kompletna obuka, ali kroz odgovarajuće module, predstavlja kvalitetan osnov za podizanje nivoa znanja stručnjaka koji se već bave ovom vrstom posla, a daje sasvim dovoljno informacija i početnicima. Ova oblast je zbog stalnog napretka nauke i tehnike uvijek „živa“ i u tom smislu je potrebno takvu vrstu napretka i adekvatno pratiti kroz usvajanje novih tehnika i načina postupanja na licu mjesta. U tom pravcu je program ove ljetne škole i osmišljen te na odgovarajući način pokušava povezati već „klasične“ vještine poput daktiloskopije sa onim „modernim“ kao što su: DNA analiza i digitalna forenzika.


Cilj ove ljetne škole je da polaznici usvoje osnovna znanja o pravilnom načinu postupanja sa pojedinim vrstama tragova koji se potencijalno mogu naći na licu mjesta (a što je i razrađeno kroz odgovarajuće Module) kako bi se, u konačnici, mogućnost grešaka koje se odnose na postupanje s potencijalnim dokaznim materijalom svela, barem,  na najmanju moguću mjeru.


Kao Voditelj ove ljetne škole uvjeren sam da ćemo, na obostrano zadovoljstvo, ispuniti ciljeve i izvršiti zadatke koji su postavljeni pred nas i time nastaviti naš put ka kvalitetnoj funkcionalnoj i usmjerenoj edukaciji koje programi Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nude.